Algemene voorwaarden

Bedankt dat je de tijd neemt om deze algemene voorwaarden door te lezen, ze zijn immers opgesteld met als

doel om zowel mij (Frederick van de Bunt – Art Studio, hierna genoemd Frederick van de Bunt) als jou (de

cliënt of opdrachtgever) te beschermen.

 

Zodra je akkoord gaat met een door mij opgestelde offerte of opdrachtovereenkomst, ga je in alle gevallen

eveneens akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Afwijkingen hierop zijn in overleg mogelijk, maar moeten dan vooraf door ons schriftelijk worden vastgesteld

tegelijkertijd met de opdrachtovereenkomst.

 

Het is mijn bedoeling deze algemene voorwaarden zo duidelijk en eenvoudig mogelijk neer te schrijven. Als

je toch nog vragen hebt na het doorlezen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Artikel 1 - Overeenkomst, prijsopgave, bevestiging

1.1 Waarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen mij (Frederick van de Bunt) en een cliënt zijn gesloten. Uitzondering op een deel van deze algemene voorwaarden is mogelijk mits deze vooraf door ons zijn overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

1.2 Prijsopgave.

Een mondeling of schriftelijke prijsopgave van mij (Frederick van de Bunt) is vrijblijvend en geld maximaal 14 dagen. Er kunnen wijzigingen plaatsvinden door onvoorziene veranderingen in werkzaamheden of door aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Mondelingen afspraken zijn pas bindend nadat deze door mij (Frederick van de Bunt) schriftelijk zijn bevestigd, ook als het gaat om wijzigingen van de originele opdracht. Alle bedragen genoemd in prijsopgaven van Frederik van de Bunt zijn altijd exclusief het geldende BTW tarief.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Het is aan jou als opdrachtgever om de opdracht schriftelijk (dus via email of brief) te bevestiging voor akkoord. Als dit niet gebeurd maar de opdrachtgever stemt er wel mee in dat er begonnen wordt met het uitvoeren van de opdracht dan wordt de inhoud van de prijsopgave samen met deze algemene voorwaarden ook als geldende overeenkomst gezien. Andere mondelinge afspraken zijn (zoals eerder genoemd) pas bindend als ik (Frederick van de Bunt) deze schriftelijk heb bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Als je als opdrachtgever van plan bent dezelfde opdracht aan meerdere illustratoren/ontwerpers aan te bieden moet je mij (Frederick van de Bunt) hiervan op de hoogte stellen.

Ook wanneer dezelfde opdracht in het verleden al eerder door aan andere partij is uitgevoerd moet ik (Frederick van de Bunt) hierover geïnformeerd worden, met vermelding door wie of welk bureau dit is gebeurd.

Artikel 2 – Realiseren van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren van de opdracht

Ik (Frederick van de Bunt) zal mij inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren en te streven naar een voor jou (de opdrachtgever) zo bruikbaar mogelijk eindresultaat. Indien noodzakelijk zal ik (Frederick van de Bunt) de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang

van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens en informatie

De opdrachtgever zal zich inspannen om tijdig en juist de benodigde informatie, gegevens en/of materialen aan te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teksten, informatie omtrent afmetingen, templates, referentiemateriaal etc.

Onjuiste gegevens.

2.3 Onjuiste gegevens

Ik (Frederick van de Bunt) ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt door jou als opdrachtgever overgenomen zodra ik (Frederick van de Bunt) het eindproduct ter beoordeling heb voorgelegd en deze akkoord is bevonden. Mochten er na oplevering nog fouten ontdekt worden in het eindproduct nadat de eindbeoordeling heeft plaatsgevonden ben ik (Frederick van de Bunt) hier dus niet aansprakelijk voor.

2.4 Werk voor derden

Wanneer ik (Frederick van de Bunt) voor het uitvoeren van de opdracht gebruik (volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico) moet maken van de diensten van derden dan zullen de hier omschreven afspraken voor geleverde kwaliteit en verantwoordelijkheid voor het eindproduct ook hiervoor gelden.

2.5 Akkoordverklaring

Voordat het eindproduct wordt opgeleverd en/of tot productie wordt overgegaan zal ik (Frederick van de Bunt) mijn client in de gelegenheid stellen om een laatste eindbeoordeling/controle uit te voeren. Op mijn (Frederick van de Bunt) verzoek moet de cliënt deze goedkeuring schriftelijk (per brief of email) bevestigen.

2.6 Leveringstermijn

Door mij (Frederick van de Bunt) opgegeven termijn voor het voltooien van de opdracht is indicatief. Ik (Frederick van de Bunt) kan pas beschuldigd worden van verzuim nadat de cliënt mij via aangetekend schrijven hiervoor in gebreke heeft gesteld en wanneer nakoming binnen de gestelde (redelijke) termijn vervolgens uitblijft.

2.7 Vergunningen, licenties, wettelijke bepalingen

Het aanvragen van vergunningen, licenties of beoordelen of het geleverde product voldoet aan de wettelijk geldende norm is geen taak (of verantwoordelijkheid) van mij (Frederick van de Bunt).

2.8 Opslag van informatie

Ik (Frederick van de Bunt) zal zorgen voor een zorgvuldige opslag van alle informatie en bestanden. Het risico van beschadiging of teloorgang van bij mij (Frederick van de Bunt) opgeslagen informatie en bestanden is uitdrukkelijk voor risico van de opdrachtgever, tenzij deze veroorzaakt wordt door grove onachtzaamheid. Ook het risico van beschadiging of teloorgang tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

2.9 Klachten

Bij klachten, neem dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk contact op met mij (Frederick van de Bunt).

Artikel 3 - Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industrieel eigendom

Alle uit de opdracht voorkomende rechten van intellectueel eigendom (o.a. octrooirecht, modelrecht en auteursrecht)  behoren alleen mij (Frederick van de Bunt) toe, tenzij we vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Als een dergelijk recht moet worden vastgelegd of verkregen via depot of registratie dan is alleen Frederick van de Bunt hiertoe bevoegd.

 

Het auteursrecht houd o.a. in dat mijn (Frederick van de Bunt’s) werk niet zomaar mag worden veranderd en of aangepast of gebruikt voor andere doeleinden dan die vooraf zijn overeengekomen. Neem bij twijfel altijd vooraf contact met mij (Frederick van de Bunt) op om de mogelijkheden te bespreken.

Onderzoek naar bestaan van rechten.

 

Uitvoeren van onderzoek naar bestaan van rechten (o.a. octrooirechten, merkrechten, tekeningen, modelrechten,

auteursrechten en portretrechten) van derden is geen onderdeel van mijn (Frederick van de Bunt’s) dienstverlening. Ook het uitzoeken van welke beschermingsvormen er zouden kunnen zijn voor de opdrachtgever is niet mijn (Frederick van de Bunt’s) taak.

Stel dus dat ik (Frederick van de Bunt) gevraagd wordt om bepaald bronmateriaal te verwerken in het eindproduct en die blijven te vallen onder bepaalde rechten, dan ben ik (Frederick van de Bunt) hier niet voor verantwoordelijk.

3.2 Credits

Als er vooraf is afgesproken dat derden een wijzing of uitwerking zullen uitvoeren van het onderwerp of het

eindproduct wat door mij (Frederick van de Bunt) is opgeleverd, dan zal jij als cliënt er zorg voor moeten

dragen dat deze derde partij bij publiciteit rondom (de uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van Frederick

van de Bunt duidelijk vermeld.

3.3 Onjuiste gegevens

Ik (Frederick van de Bunt) mag altijd op bescheiden wijze mijn ontwerp signeren of/of mijn naam of logo vermelden en/of een link naar mijn website te vermelden, op het product of in het colofon van een publicatie. In onderling overleg zullen we vastleggen wat de beste manier van naamsvermelding is.

 

Naamsvermelding is een onderdeel van de persoonlijkheidsrechten die artikel 25 van de auteurswet aan de maker van een werk toekent. Indien redelijkerwijs mogelijk is het verplicht om de naam van de maker bij een

werk te vermelden.

 

Als naamsvermelding om enige reden niet gewenst is op het werk of eindproduct, dan kan dit afgekocht worden door een extra vergoeding te betalen.

 

Het ontbreken van naamsvermelding is bovendien een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de maker. Wanneer door nalatigheid of andere redenen de naamsvermelding ontbreekt wordt ten aller tijden door mij (Frederick van de Bunt) een vergoeding gevraagd. Dit ligt meestal tussen 75-100% van de licentievergoeding.

3.4 Eigendom van Frederick van de Bunt

Alle ontwerpschetsen, tekeningen, andere materialen en (elektronische) (bron)bestanden blijven eigendom van mij (Frederick van de Bunt). De gesloten overeenkomst geld voor het opleveren van het eindproduct, en dus niet voor de vooraf gemaakte schetsen, iteraties en bronbestanden zoals bijvoorbeeld de PSD-files. Tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd.

3.5 Wijziging of Verminking

Heb je iets aangepast aan de ontwerpschetsen, tekeningen of andere door Frederick van de Bunt aangeleverde materialen? Dan is dat een wijziging of bij verregaande aanpassingen zelfs een verminking van het werk. Ook dat zijn schendingen van de persoonlijkheidsrechten van de tekenaar. Voor het wijzigen of verminken van een het werk wordt daarom vaak ook, net als bij het ontbreken van naamsvermelding, een extra schadevergoeding gevorderd.

Artikel 4 - Gebruik en Licentie

4.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp

Wanneer je als opdrachtgever de betalingen voldoet zoals overeengekomen met mij (Frederick van de Bunt) krijg je de exclusieve niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de ontwerp exclusief voor het afgesproken doeleinde.

 

Dit betekent dat wanneer je als cliënt de ontwerpen na afronden van de opdracht wilt gaan gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf afgesproken, dit is met mij (Frederick van de Bunt) overlegt moet worden. In sommige gevallen kan hiervoor ook een aanvullende vergoeding gevraagd worden.

 

Bijvoorbeeld: De opdracht is om een boek te illustreren. Als naderhand besloten wordt dat de cliënt deze afbeeldingen ook wil gebruiken voor promotie doeleinden of om merchandise zoals T-shirts te bedrukken dan is dit niet het vooraf afgesproken doeleinde en moet dit overlegd worden met Frederick van de Bunt.

4.2 Gebruik van fonts, software en ander materiaal van derden

Als er (in overleg) auteursrechtelijk materiaal wordt gebruikt in het eindproduct (zoals fonts, software, huisstijlelementen,

foto’s en/of composities) dan ben jij als opdrachtgever zelf verantwoordelijk om bij derden hiervoor de licenties te verwerven.

4.3 Eigen promotie

Ik (Frederick van de Bunt) heb altijd de vrijheid om het ontwerp te (her)gebruiken of af te beelden voor eigen promotie op mijn website of op andere manieren.

4.4 Eigen product ontwikkeling

Ik (Frederick van de Bunt) heb altijd de vrijheid om het ontwerp te (her)gebruiken of aan te passen om zo eigen of andere producties te ontwikkelen.

Artikel 5 - Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Als ik (Frederick van de Bunt) in overleg met de cliënt, bijkomende kosten moet maken voor de uitvoering van de opdracht dan worden deze door de cliënt vergoed naast het afgesproken honorarium.

 

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan reiskosten, kosten voor beurzen en aanschaf van benodigde materialen.

 

Als tussen Frederick van de Bunt en jou als cliënt geen honorarium is overeengekomen voor al verrichte of nog te verrichten werkzaamheden zullen we alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door mij (Frederick van de Bunt) gehanteerde uurtarieven en bijkomende kosten.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Wanneer ik (Frederick van de Bunt) meer of andere werkzaamheden moet verrichten bijvoorbeeld door het niet tijdig aanleveren of niet volledig aanleveren van gegevens en materialen door de client, door gewijzigde of onjuiste opdracht op de briefing dan zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

 

Bijvoorbeeld wanneer er op verzoek van de cliënt meerdere malen aanpassingen in het ontwerp aangebracht moet worden waardoor de benodigde tijdsduur de ingeschatte tijdsduur van de overeenkomst overschrijd, dan zal ik (Frederick van de Bunt) jou als cliënt hier vooraf over informeren en zullen we een passende oplossing zoeken. Indien noodzakelijk zal het extra werk dan apart gefactureerd worden.

5.3 Accountantsonderzoek

Als de honorering op een of andere manier afhankelijk wordt gesteld van feiten of omstandigheden die alleen kunnen blijken uit de administratie van de opdrachtgever dan heb ik (Frederick van de Bunt het recht om de administratie van mijn opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren.

Als uit zo’n controle blijft dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomst met de werkelijkheid zal de opdrachtgever de kosten van deze controle voor rekening nemen, zonder dat ik (Frederick van de Bunt) enige rechten verlies.

 

Stel bijvoorbeeld dat wij afspreken dat een deel van mijn (Frederick van de Bunt’s) vergoeding een percentage  is van de opgebrachte winst, dan heb ik het recht om de opgegeven gegevens te laten controleren door een accountant.

Artikel 6 - Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Jij als cliënt hoort de betaling te voldoen binnen de vermelde betalingstermijn op de factuur (of binnen dertig dagen als deze niet vermeld is). Als ik (Frederick van de Bunt) nadat de termijn verstreken is nog geen (volledige) betaling heb ontvangen dan is de cliënt in verzuim. Als het nodig is om verdere kosten te maken zoals incassokosten dan zullen deze voor rekening komen van de cliënt. Ook in het geval van gerechtelijke kosten zijn deze van rekening voor de opdrachtgever voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn en redelijk zijn.

6.2 Verrekening

De cliënt hoort de betalingen te voldoen zonder recht op korting, verrekening of opschorting

6.3 Periodieke betalingen

Ik (Frederick van de Bunt) heb het recht om maandelijks een factuur voor verrichte werkzaamheden voor het

uitvoeren van de opdracht te sturen.

6.4 Vervallen licentie

De cliënt hoort de betalingen te voldoen zonder recht op korting, verrekening of opschortingWanneer je als cliënt je betalingsverplichtingen niet nakomt dan heb ik (Frederick van de Bunt) het recht om mijn werkzaamheden op te schorten totdat de verplichtingen zijn nagekomen.

Zolang de betalingsverplichtingen niet voldaan zijn door de opdrachtgever is het voor de opdrachtgever niet toegestaan om de ontwerpen en/of eindproducten op welke manier dan ook te gebruiken en elke verleende licentie in het kader van deze opdracht komt te vervallen.

Artikel 7 - Opzeggen/ontbinden overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer je als opdrachtgever de overeenkomst opzegt nadat we deze zijn overeengekomen moet je naast het honorarium en gemaakte kosten voor de tot dat moment al verrichte werkzaamheden een schadevergoeding betalen. Dit om een deel van het verlies van inkomsten te compenseren en ter vergoeding van de resterende tijd die ingeroosterd stond voor de opdracht.

7.2 Ontbinding door Frederick van de Bunt

Als ik (Frederick van de Bunt) de overeenkomst ontbind vanwege een tekortkoming in naleven van de overeenkomst die toegerekend kan worden aan de opdrachtgever moet de opdrachtgever het honorarium en gemaakte kosten voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden en een schadevergoeding te betalen. Een toerekenbare tekortkoming kan ook zijn wanneer gedragingen van de opdrachtgever het voor mij (Frederick van de Bunt) redelijkerwijs onmogelijk maakt om de opdracht af te ronden. Bijvoorbeeld: weigeren na herhaaldelijk verzoek om benodigde informatie/materialen/bestanden aan te leveren.

7.3 Schadevergoeding

De hierboven genoemde schadevergoeding omvat in ieder geval 25% van het resterende deel van het honorarium die bij volledig afronden van de opdracht verschuldigd zou zijn. Als er (in overleg) al verbintenissen met derden waren aangegaan voor vervulling van de opdracht, worden deze kosten hierbij opgeteld.

 

Artikel 8 - Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

Ik (Frederick van de Bunt) garandeer dat wat door mij wordt geleverd ook door mij is ontworpen en dat ik als maker en auteursrechthebbende (in zin van de Auteurswet) over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring van aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp

Jij als opdrachtgever vrijwaart mij (Frederick van de Bunt) en eventuele door mij bij de opdracht ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing of gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

Jij als opdrachtgever vrijwaart mij (Frederick van de Bunt) voor aanspraken (bv. m.b.t. intellectueel eigendom) op de door jou als opdrachtgever aan mij (Frederick van de Bunt) verstrekte materialen, gegevens en informatie die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Ik (Frederick van de Bunt) ben niet aansprakelijk voor:

 

– Fouten in het materiaal aangeleverd door de opdrachtgever.

 

– Misverstanden/fouten tijdens uitvoeren van de overeenkomst indien deze veroorzaakt worden door handelen van de opdrachtgever (zoals niet tijdig of volledig aanleveren van deugdelijke en duidelijke informatie, gegevens en/of materialen).

 

– Fouten door/namens derden die zijn ingeschakeld door de opdrachtgever.

 

– Gebreken in of overschreden van prijsopgaves van toeleveranciers.

 

– Fouten in ontwerp, tekst en/of gegevens nadat jij als cliënt goedkeuring hebt gegeven na uitvoering van de eindcontrole.

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is mijn (Frederick van de Bunt’s) aansprakelijkheid voor schade in geval van een gepleegde zgn. onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

 

Met andere woorden, de hoogte van de schadevergoeding kan in die gevallen niet hoger zijn dan het afgesproken

honorarium voor de opdracht.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid vervalt 1 jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen

Jij als opdrachtgever bent verantwoordelijk om kopieën te bewaren van materialen en gegevens die je aan mij (Frederick van de Bunt) aanlevert totdat de opdracht is afgerond. Als je dit niet doet, ben ik (Frederick van de Bunt) niet verantwoordelijk voor schade die niet zou zijn ontstaan wanneer er wel kopieën zouden zijn bewaard.

9.5 Bewaarplicht

Na afronden van de opdracht hebben jij als opdrachtgever en ik (Frederick van de Bunt) geen bewaarplicht met betrekking tot gebruikte materialen, bestanden en gegevens.

Bijvoorbeeld: Na afronden van de opdracht worden alle bestanden opgestuurd. Als jij als opdrachtgever deze bestanden op welke manier dan ook verliest, ben ik niet verplicht om op een later moment nogmaals een kopie te kunnen aanleveren.

Artikel 10. Overige

10.1 Overdracht aan derden

Het is jou als opdrachtgever niet toegestaan enige recht uit de met mij (Frederick van de Bunt) gesloten overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij de hele onderneming wordt overgedragen. Als dit wel gebeurd is het mijn (Frederick van de Bunt’s) recht om een schadevergoeding te eisen.

Bijvoorbeeld: Als opdrachtgever krijg je de licentie om het opgeleverde eindresultaat te gebruiken voor de afgesproken doeleinden. Bijvoorbeeld indien het gaat om een bordspel is het niet toegestaan om een derde partij (zoals een uitgeverij) deze rechten/licentie door te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met mij (Frederick van de Bunt).

10.2 Vertrouwelijkheid

Jij als opdrachtgever en ik (Frederick van de Bunt) zullen feiten en informatie die wij over elkaar te weten komen in het uitvoeren van de opdracht vertrouwelijk behandelen. Indien er derden bij onze opdracht betrokken worden zal voor deze partij hetzelfde gelden. Bijvoorbeeld: Prijsafspraken die wij onderling maken zijn vertrouwelijk en zul jij als opdrachtgever niet delen

met anderen.

10.3 Afzeggen van afspraak

Als er een afspraak is gemaakt voor een vergadering of meeting tussen opdrachtgever en mijzelf (Frederick van de Bunt) en deze wordt binnen 24 uur voordat deze plaats zou vinden geannuleerd (of de opdrachtgever komt niet opdagen) dan zal ik (Frederick van de Bunt) de tijd die ik hiervoor had gereserveerd en eventuele

reiskosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

Natuurlijk hou ik rekening met situaties van overmacht, neem in die gevallen zo spoedig mogelijk contact met mij (Frederick van de Bunt) op.

10.4 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en mij (Frederick van de Bunt) is het Nederlands Recht van toepassing

Contact

Heb je vragen over mijn werk of mijn diensten, een order, de producten op mijn website of wil je weten of ik beschikbaar ben voor een nieuw project? Stuur mij dan gerust een email.

 

Hou er rekening mee dat het 1 – 3 werkdagen kan duren voordat je een reactie ontvangt.